Logo museum de buitenplaats

Privacyregeling

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Museum De Buitenplaats, gevestigd aan de Hoofdweg 76 9761 EK te Eelde. In deze verklaring verschaft Museum De Buitenplaats informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van u in het kader van onze dienstverlening en onze website. Museum De Buitenplaats gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Museum De Buitenplaats verzamelt en verwerkt van u in het kader van de aangeboden diensten, ticketverkoop, producten en het bezoeken van onze website. Voor het ontvangen van onze maandelijkse nieuwsbrief, het afnemen van onze diensten en/of producten en het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Museum De Buitenplaats om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt of de producten die u afneemt, onder andere:

 • Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) telefoonnummer.
 • Informatie met betrekking tot het gebruik van onze online diensten of applicaties, zoals de webpagina’s die u bezoekt.
 • Uw elektronische identificatiegegevens zoals uw IP of MAC adres.
 • De inhoud van de uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om uw aankoop van producten en het verzoek tot het leveren van diensten te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.
 • Op basis van toestemming
  Voor zover nodig, zullen wij u om toestemming vragen om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot de tentoonstellingen en evenementen die door Museum De Buitenplaats worden georganiseerd.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Museum De Buitenplaats
  We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze bezoekers en relaties zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter kunnen benaderen. Dit betekent dat we uw gebruik van onze diensten analyseren en dat we deze informatie gebruiken om onze producten en services te verbeteren en om u een betere gebruikerservaring te bieden (we analyseren bijvoorbeeld welke webpagina’s u op onze website bezoekt).
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

 

Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze website en/of organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Museum De Buitenplaats bewaart de gegevens totdat betrokkenen de cookies verwijderen, zich afmelden voor een van onze nieuwsbrieven/uitnodigingen of zolang er sprake is van een wettelijke bewaartermijn. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun gegevens te verwijderen of de gegevens te wijzigen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Museum De Buitenplaats kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Museum De Buitenplaats verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van relevante werkzaamheden voor u als bezoeker noodzakelijk is of wettelijk verplicht is.  Voor het verzenden van de maandelijkse nieuwsbrief maakt Museum De Buitenplaats gebruik van Mailchimp. Voor de online verkoop van tickets werkt Museum De Buitenplaats samen met Ticketcounter B.V., gevestigd in Rotterdam.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Museum De Buitenplaats hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Museum De Buitenplaats zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Museum De Buitenplaats gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Museum De Buitenplaats en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

Museum De Buitenplaats
Hoofdweg 76
9761 EK
Eelde
[email protected]
050 30 95 818 (ma t/m vr tussen 09:00 en 17:00 uur)

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen. U hebt tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid Museum De Buitenplaats

Museum De Buitenplaats maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en garanderen een optimale gebruikerservaring door bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen te onthouden. Daarnaast verlangt de overheid van Museum De Buitenplaats dat wij naast het aantal fysieke bezoekers aan het museum, ook bezoekersaantallen van de website rapporteren. Wij gebruiken geen cookies om u advertenties aan te bieden.

Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Museum De Buitenplaats verwijzen wij u naar het Cookiebeleid.

Gebruik draadloos netwerk

Het draadloos netwerk dat in (een gedeelte van) Museum De Buitenplaats beschikbaar is voor gasten is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gebruik ervan is voor eigen risico. Museum De Buitenplaats biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van ononderbroken toegang, kwaliteit of snelheid van de verbinding. Verder is Museum De Buitenplaats niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van een slechte of verbroken verbinding.

Oneigenlijk gebruik van het draadloos netwerk is niet toegestaan. Hieronder wordt verstaan; alle handelingen die in strijd zijn met de wet. De gebruiker die handelt in strijd met de wet is aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade voor Museum De Buitenplaats. Strafbare handelingen worden gemeld bij justitie.

Museum De Buitenplaats neemt geen verantwoordelijkheid voor informatie die door de gebruiker is geplaatst op het internet. Ook neemt Museum De Buitenplaats geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van apparatuur als gevolg van het gebruik hiervan in Museum De Buitenplaats.

 

Cameratoezicht

Aan, rond en in het gebouwen hangen meerdere (zichtbare) camera’s. De aanwezigheid van de camera’s is ter plaatse aangegeven met stickers, bordjes dan wel andere aanduidingen. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om onze eigendommen en eigendommen van derden te bewaken, alsmede de (sociale) veiligheid van de personen aanwezig in en rondom het gebouw en de bescherming van gebouwen te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Museum De Buitenplaats tot beveiliging van eigendommen en personen. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

 

Donaties

Voor donaties gelden bepaalde voorwaarden. Deze zijn te raadplegen via de pagina Donatievoorwaarden.

 

Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Museum De Buitenplaats. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat er informatie is opgenomen die verouderd is. Data en titels voor tentoonstellingen en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Museum De Buitenplaats is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 29 augustus 2023.

 

 

 

Logo museum de buitenplaats

Bezoek

Arrangementen

Momenteel worden er werkzaamheden aan de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde uitgevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Museum De Buitenplaats. Houd uw routeplanner bij de hand, en kijk voor de juiste busroute op 9292.nl. Kijk voor het laatste nieuws op de website van Gemeente Tynaarlo. 

Ga naar de inhoud