Logo museum de buitenplaats

Algemene Voorwaarden Vrienden

Inhoudsopgave

Contactgegevens

Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde
Hoofdweg 76
9761 EK Eelde

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde en de vriend worden gesloten aangaande de vriendschap. Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als vriend van Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde.

2. Tijdsduur

De overeenkomst tussen de vriend en Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de vriend of door de Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde beëindigd wordt.

3. Prijzen

De jaarlijkse bijdrage voor de vriend is vrijgesteld van BTW. De Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde is gerechtigd om prijswijzigingen door te voeren per 1e van de maand, mits tenminste 1 maand vooraf schriftelijk medegedeeld aan de vriend.

4. Betaling

De vriend van de Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde betaalt via een automatische incasso dan wel op een andere betaalwijze. De eerste incasso vindt plaats middels een iDeal-betaling op de datum van aanmelding of aan het einde van de maand. Vervolgens vindt deze incasso jaarlijks plaats.

Bij het niet tijdig betalen van het overeengekomen bedrag volgt een herinnering en worden de diensten of producten opgeschort. Wanneer geen betaling plaats vindt na de 2e herinnering stopt de vriendschap automatisch.

5. Wijzigingen

Vrienden kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen schriftelijk (per mail of per post) of telefonisch doorgeven aan Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde. Per mail kan dit via: [email protected]

6. Beëindiging vriendschap

De vriendschap van Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde eindigt door:
– het overlijden van de vriend
– opzegging door de vriend
– opzegging door het bestuur
– ontzetting door het bestuur
– het niet kunnen incasseren van het overeengekomen bedrag of het door de vriend niet uitvoeren van de betaling.

7. Opzegging door het bestuur

Het bestuur kan de vriendschap opzeggen wanneer van de Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde redelijkerwijs niet gevergd kan worden de vriendschap te laten voortduren. Ontzetting uit de vriendschap kan door het bestuur plaatsvinden als de handelingen van de vriend de Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde op onredelijke wijze benadelen. Beëindiging van de gebeurt in dat geval gebeurt per aangetekende brief en wordt gemotiveerd.

8. Opzegging door de vriend

Vrienden kunnen de vriendschap schriftelijk (per mail of per post) en telefonisch opzeggen. De opzegtermijn bedraagt een maand voorafgaand aan de jaarlijkse incassomaand.

9. Privacy

Op de afgesloten overeenkomsten is de privacyverklaring van de Stichting Museum De Buitenplaats van toepassing. Deze is te vinden op  https://www.museumdebuitenplaats.nl/  Vragen omtrent het privacy beleid kunnen worden gericht aan [email protected] t.a.v. de Coördinator Bedrijfsvoering.

10. Wijzigingen

De Stichting Vrienden De Buitenplaats Eelde heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen en is gerechtigd onderdelen van de overeenkomst niet meer aan te bieden zonder opgave van reden.

11. Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2021.

Momenteel worden er werkzaamheden aan de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde uitgevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Museum De Buitenplaats. Houd uw routeplanner bij de hand, en kijk voor de juiste busroute op 9292.nl. Kijk voor het laatste nieuws op de website van Gemeente Tynaarlo. 

Ga naar de inhoud